Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η - 9η

 Τα κείμενα δεν περιέχουν μόνο πληροφορίες, αλλά και θέσεις για την ορθότητα των οποίων χρησιμοποιούνται επιχειρήματα.

 ΟΡΙΣΜΟΙ
 επιχείρημα το [epixírima] Ο49 : α.λόγος, ιδίως συλλογισμός, με τον οποίο κάποιος υποστηρίζει ή καταπολεμά ορισμένη άποψη: Εκθέτω / αναλύω τα επιχειρήματά μου. Έχω / φέρνω ένα ~. Πειστικό / ισχυρό / ακλόνητο / αδύνατο / αβάσιμο / σαθρό / διάτρητο ~. Στερούμαι επιχειρημάτων. Aναιρώ / ανατρέπω / αντικρούω τα επιχειρήματα κάποιου. Tα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί στην αγόρευσή του ο δικηγόρος / ο ρήτορας. Επιχειρήματα νομικής / ηθικής φύσεως. || (επέκτ.) για ενέργεια που γίνεται με στόχο να πείσει κπ.: Tα δάκρυα, αυτό το έσχατο ~ των γυναικών / των παιδιών. β. (λογ.) είδος συλλογισμού: Aπλό / διπλό / πολύπλοκο ~.
[λόγ. < αρχ. ἐπιχείρημα


επιχειρηματολογία η [epixirimatolojía] Ο25 : το σύνολο των επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί κάποιος σε ορισμένη περίπτωση: H ~ του συνηγόρου σε μία δίκη / (του συγγραφέα) ενός άρθρου / μιας μπροσούρας. Πλούσια / φτωχή / αδύνατη ~. Προβάλλει / χρησιμοποιεί κάποιος μία ~. Στηρίζει την ~ του σε μια πλάνη.
[λόγ. επιχειρηματ- (επιχείρημα) -ο- + -λογία]
 • με πολύ απλά λόγια το επιχείρημα είναι το «σύνολο των λογικών προτάσεων με τις οποίες υποστηρίζουμε μια πεποίθηση ή μια θέση».
 • για την υποστήριξη μιας πεποίθησης ή μιας θέσης ή την αντίκρουση μιας άλλης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ή περισσότερα επιχειρήματα. Αυτή η χρήση επιχειρημάτων στην έκφραση των απόψεων μας ονομάζεται επιχειρηματολογία. Σε κάθε επιχείρημα υποστηρίζουμε μια θέση με βάση κάποιους λόγους. Τις προτάσεις με τις οποίες διατυπώνουμε αυτούς τους λόγους τις ονομάζουμε προκείμενες και την πρόταση που υποστηρίζεται από τις προκείμενες την ονομάζουμε συμπέρασμα.

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Είναι καλό να παρουσιάζουμε τις σκέψεις μας με λογική σειρά, ώστε το συμπέρασμα να είναι λογικό επακόλουθο των προκείμενων.
 • Είναι σημαντικό να προσέχουμε οι προκείμενες που επιλέγουμε να είναι αξιόπιστες και να ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
 • Για να υποστηρίξουμε ότι ένα επιχείρημα είναι ορθό, πρέπει πρώτα να δούμε αν είναι σωστά δομημένο και αν το συμπέρασμα είναι λογικό επακόλουθο των προκείμενων. Ύστερα πρέπει να κρίνουμε/ελέγξουμε αν οι προκείμενες είναι αληθείς ή όχι.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θέση για το θέμα

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
(α) Στήριξη της θέσης με χρήση επιχειρημάτων
(β) Αντίκρουση αντίθετης θέσης
(γ) Λύσεις
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τελική θέση- συμπέρασμα- προϋποθέσεις για ισχύ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 Πάντως, περισσότερο απ' ό,τι στην περιγραφή και την αφήγηση, το είδος της επιχειρηματολογίας είναι αυτό που σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το ύφος. Αν μάλιστα σκεφθεί κανείς ότι η επιχειρηματολογία είναι το λογικό εργαλείο κειμένων που ως βασικό τους στόχο έχουν τον επηρεασμό του δέκτη, δηλαδή κειμένων πειθούς, εύκολα διαπιστώνει ότι κάθε τέτοιο κείμενο σημαδεύεται από μιαν ιδιαίτερη γλωσσική ποικιλία. Βέβαια, κάθε είδος κειμένου/ λόγου πειθούς είναι και συμβάν λόγου, αφού παράγεται, "διανέμεται" και "καταναλώνεται" στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης περίστασης επικοινωνίας, η οποία, επιπλέον, χαρακτηρίζεται από μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό συμβατικότητας. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε το ύφος της επιχειρηματολογίας μιας διαφήμισης, ενός πολιτικού λόγου, της αγόρευσης ενός δικηγόρου στο δικαστήριο ή ενός εκκλησιαστικού κηρύγματος.
 • Χρήση ρητορικών ερωτήσεων
 • Επανάληψη στοιχείων δομής ή περιεχομένου
 • Χρήση λέξεων, που συνήθως εκφράζουν:
 1. Χρονική σειρά: επίσης, συνεπώς, φυσικά…
 2. Πιθανότητα: μπορεί, ενδέχεται, είναι δυνατόν, υποθέτω…
 3. Δεοντολογία: πρέπει, χρειάζεται, επιτρέπεται, κρίνεται απαραίτητο…
 4. Αιτιολογία: επειδή, γιατί, για το λόγο ότι…
 5. Συμπέρασμα: συνεπώς, άρα….
 6. Ψυχονοητική κατάσταση συγγραφέα: πιστεύω, θεωρώ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου