Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

  Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Εἰ δὲ σὺ οἴει ὡς πλείω ἔχων τῶν ἰδιωτῶν κτήματα ὁ τύραννος διὰ τοῦτο καὶ πλείω ἀπ’ αὐτῶν εὐφραίνεται, οὐδὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὦ Σιμωνίδη, ἀλλ’ ὥσπερ οἱ ἀθληταὶ οὐχ ὅταν ἰδιωτῶν γένωνται κρείττονες, τοῦτ’ αὐτοὺς εὐφραίνει, ἀλλ’ ὅταν τῶν ἀνταγωνιστῶν ἥττους, τοῦτ’ αὐτοὺς ἀνιᾷ, οὕτω καὶ ὁ τύραννος οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν πλείω φαίνηται ἔχων, τότ’ εὐφραίνεται, ἀλλ’ ὅταν ἑτέρων τυράννων ἐλάττω ἔχῃ, τούτῳ λυπεῖται· τούτους γὰρ ἀνταγωνιστὰς ἡγεῖται αὑτῷ τοῦ πλούτου εἶναι. Οὐδέ γε θᾶττόν τι γίγνεται τῷ τυράννῳ ἢ τῷ ἰδιώτῃ ὧν ἐπιθυμεῖ. Ὁ μὲν γὰρ ἰδιώτης οἰκίας ἢ ἀγροῦ ἢ οἰκέτου ἐπιθυμεῖ, ὁ δὲ τύραννος ἢ πόλεων ἢ χώρας πολλῆς ἢ λιμένων ἢ ἀκροπόλεων ἰσχυρῶν [...]. Ἀλλὰ μέντοι καὶ πένητας ὄψει οὐχ οὕτως ὀλίγους τῶν ἰδιωτῶν ὡς πολλοὺς τῶν τυράννων. Οὐ γὰρ τῷ ἀριθμῷ οὔτε τὰ πολλὰ κρίνεται οὔτε τὰ ὀλίγα, ἀλλὰ πρὸς τὰς χρήσεις· ὥστε τὰ μὲν ὑπερβάλλοντα τὰ ἱκανὰ πολλά ἐστι, τὰ δὲ τῶν ἱκανῶν ἐλλείποντα ὀλίγα. Τῷ οὖν τυράννῳ τὰ πολλαπλάσια ἧττον ἱκανά ἐστιν εἰς τὰ ἀναγκαῖα δαπανήματα ἢ τῷ ἰδιώτῃ.
 Ξενοφῶν, Ἱέρων 4.6-9

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ    (ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ)  http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c03xm.htm
 1. Εἰ δὲ σὺ οἴει (υποθετική)
 2. ὡς πλείω ἔχων τῶν ἰδιωτῶν κτήματα ὁ τύραννος διὰ τοῦτο καὶ πλείω ἀπ’ αὐτῶν εὐφραίνεται ( ειδική)
 3. οὐδὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὦ Σιμωνίδη  ( κύρια)
 4. ἀλλ’ ὥσπερ οἱ ἀθληταὶ οὐχ τοῦτ’ αὐτοὺς εὐφραίνει (αναφορική παραβολική)
 5. ὅταν ἰδιωτῶν γένωνται κρείττονες,( χρονικουποθετική)
 6. ὅταν τῶν ἀνταγωνιστῶν ἥττους γένωνται ( χρονικουποθετική)
 7. τοῦτ’ αὐτοὺς ἀνιᾷ (αναφορική παραβολική)
 8. οὕτω καὶ ὁ τύραννος οὐχ τότ’ εὐφραίνεται ( κύρια)
 9. ὅταν τῶν ἰδιωτῶν πλείω φαίνηται ἔχων, ( χρονικουποθετική)
 10. ἀλλ’ τούτῳ λυπεῖται  ( κύρια)
 11. ὅταν ἑτέρων τυράννων ἐλάττω ἔχῃ, ( χρονικουποθετική)
 12. τούτους γὰρ ἀνταγωνιστὰς ἡγεῖται αὑτῷ τοῦ πλούτου εἶναι (κύρια)
 13. Οὐδέ γε θᾶττόν τι γίγνεται τῷ τυράννῳ ἢ τῷ ἰδιώτῃ  ( κύρια)
 14. ὧν ἐπιθυμεῖ (αναφορική προσδιοριστική) 
 15. Ὁ μὲν γὰρ ἰδιώτης οἰκίας ἢ ἀγροῦ ἢ οἰκέτου ἐπιθυμεῖ ( κύρια)
 16. ὁ δὲ τύραννος ἢ πόλεων ἢ χώρας πολλῆς ἢ λιμένων ἢ ἀκροπόλεων ἰσχυρῶν ἐπιθυμεῖ ( κύρια)
 17. Ἀλλὰ μέντοι καὶ πένητας ὄψει οὐχ οὕτως ὀλίγους τῶν ἰδιωτῶν ὡς πολλοὺς τῶν τυράννων.  ( κύρια)
 18. Οὐ γὰρ τῷ ἀριθμῷ οὔτε τὰ πολλὰ κρίνεται οὔτε τὰ ὀλίγα, ἀλλὰ πρὸς τὰς χρήσεις ( κύρια)
 19. ὥστε τὰ μὲν ὑπερβάλλοντα τὰ ἱκανὰ πολλά ἐστι, τὰ δὲ τῶν ἱκανῶν ἐλλείποντα ὀλίγα. ( κύρια)
 20. Τῷ οὖν τυράννῳ τὰ πολλαπλάσια ἧττον ἱκανά ἐστιν εἰς τὰ ἀναγκαῖα δαπανήματα ἢ τῷ ἰδιώτῃ( κύρια)


  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:

  •   Σύμφωνα με τον Ιέρονα, ο τύραννος είναι ευτυχισμένος γιατί είναι πιο πλούσιος από τους πολίτες;

  •   Ποια παραδείγματα επιθυμιών ενός τυράννου δίνει το κείμενο; Καταφέρνει να τις εκπληρώσει;

  •   Ποιο είναι τελικά το αποτέλεσμα των πολλών επιθυμιών ενός τυράννου;


  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
  ΕΝΟΤΗΤΑ:3η  Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία
  Αν όμως εσύ νομίζεις , ότι ο τύραννος επειδή έχει περισσότερα αποκτήματα απ’ τους απλούς πολίτες ,γι’ αυτό και περισσότερο χαίρεται γι’ αυτά, ούτε αυτό είναι έτσι, Σιμωνίδη, γιατί όπως ακριβώς οι αθλητές, όταν γίνονται ανώτεροι από τους απλούς πολίτες αυτό δεν τους ευχαριστεί, αλλά, όταν γίνονται κατώτεροι από τους ανταγωνιστές , αυτό τους στενοχωρεί, έτσι και ο τύραννος ,όταν είναι φανερό ότι έχει περισσότερα από τους απλούς πολίτες ,τότε δεν ευχαριστιέται, αλλά όταν έχει λιγότερα από τους άλλους τυράννους εξαιτίας αυτού στενοχωριέται¨ γιατί αυτούς θεωρεί ανταγωνιστές του στον πλούτο. Ούτε βέβαια ο τύραννος αποκτά κάτι από όσα επιθυμεί γρηγορότερα από τον απλό πολίτη. Γιατί ο απλός πολίτης επιθυμεί ένα σπίτι ή ένα χωράφι ή έναν υπηρέτη, ενώ ο τύραννος ή πόλεις ή εδαφικές εκτάσεις ή λιμάνια ή ισχυρές ακροπόλεις (…). Αλλά όμως θα δεις ακόμα και φτωχούς όχι τόσο λίγους από τους απλούς πολίτες όσο πολλούς από τους τυράννους. Γιατί δεν κρίνονται ούτε τα πολλά ούτε τα λίγα με βάση το πλήθος αλλά με βάση τη χρησιμότητα¨ έτσι αυτά που ξεπερνούν τα αρκετά είναι πολλά, ενώ όσα υπολείπονται από τα αρκετά λίγα. Για τον τύραννο λοιπόν τα πολλαπλάσια είναι λιγότερα από αρκετά για τα αναγκαία έξοδα απ’ ότι για τον απλό πολίτη.    
     Ξενοφῶν, Ἱέρων 4.6-9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου