Το να δημιουργείς είναι να σκέφτεσαι πιο έντονα. Ρεβερντί Π.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
Α. ΚείμενοΤα πλεονεκτήματα της ειρήνης
Λίγο μετά το τέλος του Συμμαχικού πολέμου (357-355 π.Χ.), που αποτέλεσε την αφορμή διάλυσης της Β΄Αθηναϊκής Συμμαχίας, ο Ισοκράτης με τον λόγο Περὶ εἰρήνης προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να συνάψουν ειρήνη με τους πρώην συμμάχους τους και, κατ’ επέκταση, με όλους τους Έλληνες. Κατά την άποψή του οι Αθηναίοι έχουν πολύ περισσότερα να ωφεληθούν, εάν εγκαταλείψουν τις ηγεμονικές βλέψεις τους, σεβαστούν την αυτονομία των ελληνικών πόλεων και εργαστούν για την κοινή προκοπή.


Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καὶ τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν. Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν· καὶ γὰρ πενεστέρους ἐποίησεν καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν ᾐνάγκασεν καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκεν καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. Ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, [...] μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, [...] καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, [...] ἀδεῶς γεωργοῦντες καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες αἳ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν διπλασίας μὲν ἢ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων, ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν. Τὸ δὲ μέγιστον· συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους.
 Ἰσοκράτης, Περὶ εἰρήνης 19-21
 http://digitalschool.minedu.gov.grΜετάφραση


Άραγε, λοιπόν, θα ήταν αρκετό σ’ εμάς, αν την πόλη κατοικούμε με ασφάλεια και στα σχετικά με τη ζωή γινόμαστε πλουσιώτεροι και έχουμε ομόνοια μεταξύ μας και χαίρουμε εκτίμησης μεταξύ των Ελλήνων; Γιατί εγώ βέβαια θεωρώ ότι αν γίνουν αυτά η πόλη ολοκληρωτικά θα ευτυχήσει. Ο μεν πόλεμος, έχει στερήσει από εμάς όλα αυτά που έχουν λεχθεί και πράγματι φτωχότερους μας έκανε και μας ανάγκασε να ανεχτούμε πολλούς κινδύνους και μας έχει συκοφαντήσει απέναντι στους Έλληνες και με κάθε τρόπο μας έχει ταλαιπωρήσει. Αν όμως κάνουμε την ειρήνη, [...]με πολλή ασφάλεια θα κατοικούμε την πόλη, αφού απαλλαγούμε από πολέμους και κινδύνους και διχόνοιες, [...] και θα κάθε μέρα γινόμαστε πιο εύποροι, [...] χωρίς φόβο καλλιεργώντας τη γη και πλέοντας τη θάλασσα και ασχολούμενοι με τα άλλα επαγγέλματα τα οποία έχουν εκλείψει λόγω του πολέμου. Και θα δούμε την πόλη να έχει τα διπλάσια έσοδα απ’ ό,τι τώρα και να είναι γεμάτη από εμπόρους και ξένους και μετοίκους, από τους οποίους τώρα έχει ερημωθεί. Και το σημαντικότερο· θα έχουμε όλους τους ανθρώπους συμμάχους, όχι εξαναγκασμένους, αλλά με τη θέλησή τους.
Ερωτήσεις κατανόησης


  • Ποια είναι τα τέσσερα χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης πόλης κατά τον Ισοκράτη;
  • Πώς περιγράφονται τα αποτελέσματα του πολέμου;
  • Πώς περιγράφεται η εικόνα της πόλης σε περίοδο ειρήνης; 
  •   Ποιο θεωρεί ο Ισοκράτης ως πιο σημαντικό αποτέλεσμα της σύναψης ειρήνης;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου